Dit is de privacyverklaring van Fietsvereniging KEK, gevestigd te Den Haag, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68249470, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: kek.fietsclubs@gmail.com.


In onderstaand overzicht kun je terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van jou verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Onderzoeken of je lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst

Persoonsgegevens
Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnummer, E-mailadres, eventueel lidnummer NTFU

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn
Indien je lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien je geen lid wordt, worden je gegevens binnen 6 maanden verwijderd.

Ontvangers
NTFU


Administratie

Persoonsgegevens
Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, ICE-nummer, E-mailadres, Bankgegevens, Betaalgegevens

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers
De wegkapiteins van je club hebben toegang tot de ledenlijst met noodnummers


Het verrichten en versturen van aankopen

Persoonsgegevens
Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres, (Kleding)maat, Bankgegevens, Betaalgegevens

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.


Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

Persoonsgegevens
Voornaam, Achternaam, E-mailadres

Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn
Zolang als je bent aangemeld en/of lid bent.

Ontvangers
Mailchimp


Ter benadering na beëindiging lidmaatschap (bijv. voor een reünie of bijzondere gebeurtenis)

Persoonsgegevens
Voornaam, Achternaam, Adres, Telefoonnummer, E-mailadres

Grondslag
Toestemming

Bewaartermijn
Zolang als de toestemming niet is ingetrokken.

Ontvangers
Mailchimp


Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je eerst toestemming geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt je toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door je internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van je browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder je toestemming verstrekt de Vereniging je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in je persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Het is niet mogelijk je als minderjarige te registreren bij onze Vereniging.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacy policy hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacy policy van die websites te raadplegen.

Wijziging van de privacy policy
De Vereniging past haar privacy policy van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacy policy worden opgenomen. de Vereniging raadt je dan ook aan de privacy policy regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens
Indien je vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Lidy Munninghoff – secretaris Fietsvereniging KEK

E-mail: kek.fietsclubs@gmail.com

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: juni 2021